Mountain

Set Name: Duel Decks: Merfolk vs. Goblins (Magic) | Rarity: L | Number: 60


Mountain


Set Name Duel Decks: Merfolk vs. Goblins
Rarity L
Number 60
SubType Basic Land — Mountain
OracleText R